Slipp

Instruks for bruk av slippen i Leikanger Båtlag

Alle som nyttar slippen skal gjere seg kjente med innhaldet i denne instruksen. Leikanger Båtlag er ikkje ansvarleg for skade på båt ved slipping. Bestilling av slipping må gjerast i god tid før planlagt arbeid på båten.

Båteigar sitt ansvar:

  1. Båteigar som nyttar slippen må ha forsikra båten for denne type arbeid
  2. Båteigar plikter å opplyse om utforminga av kjøl/skrog og vekt på båten før plassering på slippvogna. Maksimal bruttovekt på båt er sett til 9 tonn.
  3. Båteigar har ansvar for at området ved slippen vert rydda etter bruk. Skadar eller manglar på slipp eller utstyr skal meldast til slippsjefen eller slipparane som deltek.

Båtlaget sitt ansvar:

  1. Det skal alltid vere to personar frå båtlaget til stades ved landsetting og sjøsetting
  2. Både slippvogn og båt skal sikrast forsvarleg før ein byrjar arbeidet med båten
  3. Styret i båtlaget har peika ut ein person som er ansvarshavande for slippen
  4. Båtlaget skal ha ansvarsforsikring

Retningslinjer ved landsetting og sjøsetting:

Landsetting: Sidestøttene justerast iht båtens bredde. Når båten er komen på slippvogna, skal båten sikrast i bakkant, på sidene og strammast. Nødvendig fòring på sidene må vurderast. Ingen må opphalde seg i båten, bak eller ved sida av slippvogna under opphaling. Slippvogna skal sikrast med kjetting før ein startar arbeidet med båten.

Sjøsetting: Ingen må opphalda seg i båten, bak eller ved sida av slippvogna etter at sikring (kjetting) er fjerna og før båten er ved vassflata.

Materiell: Den som nyttar slippen skal ha tilgang til vatn og straum. Kvar enkelt er ansvarleg for at vatn og straum vert forsvarleg avstengt etter bruk. Høgtrykksspylar skal låsast inn etter bruk.

Vilkår:

Medlemmer som eig båtplass betalar kr 200,- for slipping. Dette inkluderer landsetting, sjøsetting, lån av høgtrykksspylar, straum og inntil 3 dagars opphald på slippen. Behov for lengre opphald på slippen grunna dårlige vêrtilhøve eller anna, avtalast med slippsjefen. Behov for slipping skal meldast til slippsjefen. Medlemmer som eig eller leiger plass i båthamna kan nytta slippen for landsetting og sjøsetting frå eigen hengjar vederlagsfritt. Vask og vedlikehald blir utført utanfor slippområdet.

Andre som ynskjer å leiga slippen, som ikkje eig båtplass i båtlaget, skal betale følgjande for landsetting og sjøsetting – rekna etter lengda på båten:

t.o.m. 24 fot         kr  500,-

25 – 30 fot           kr  800,-

31 – 36 fot           kr 1200,-

f.o.m.37 fot          kr 1500,- (NB!! Sjå vektgrense)

I tillegg kjem kr 100,- for kvar dag båten står på slippen. Vask med høgtrykksspylar kosta kr 100,- Ved lengre tids slipping og ved dårlige vertilhøve, kan tid og spesiell pris avtalast med slippsjefen. Behov for slipping skal meldast til slippsjefen.

Ikkjemedlemmar som nyttar slippen for landsetting og sjøsetting frå eigen hengjar, betalar kr 200,- Beløpet leggjast i konvolutt i ein eigen oppsett kasse. Det forutsettast at vask og vedlikehald utførast utanfor slippområde,

Styret Leikanger Båtlag, april 2016

Kontaktpersoner for slipping:

Jens Bjarne Henjum, Slippsjef;       tlf 951 91 818

Andreas Viland                   tlf 913 18 884

Anders Borlaug                   tlf 958 98 751